Bezpečnosť

Tu vám ponúkame výber článkov o revitalizácii bytových domov.

Bezpečný dom

Štatistiky posledných rokov naznačujú, že bytové domy sú nielen veľkým lákadlom zlodejov ťažiacich z anonymity sídliska, ale aj dejiskom nebezpečným požiarov so stratami na majetku a niekedy bohužiaľ aj na ľudských životoch. Vďaka jednak vysokej kumulácii obyvateľov a teda aj zvýšenému riziku ľudského zlyhania a nedbalosti, tak i často nevyhovujúcemu technickému stavu domov a nevhodnému používaniu horľavých materiálov, bolo v roku 2009 najviac obetí na životoch a zranených práve v odvetví bytového hospodárstva (štatistika Ministerstva vnútra SR, dostupné na www.minv.sk)...

Modernizácie výťahu:

najlacnejší a najjednoduchší spôsob predĺženia životnosti výťahu, zvýšenia bezpečnosti užívateľov ako aj zvýšenia technickej, estetickej a úžitkovej úrovne výťahov...

Kaskádové kotolne Thermona

Ideálne riešenie pre vykurovanie panelových domov...

Komplexná revitalizácia s bonusom

Rozhovor na téma revitalizácie...

Obnova bytového domu - kde na to vziať?

Rozhovor zo zástupcami Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Odpovedá Ing. Pavol Pitoňák, MBA, člen predstavenstva, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Ing. Lenka Vargová, vedúca Odboru marketingu, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ...

Poskytovanie podpôr v účeloch obnovy (zatepľovania) bytových budov

Štátny fond rozvoja bývania zriadený zák. č. 124/1996 Z. z. plní úlohy súvisiace s financovaním štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v Slovenskej republike. Je jedným z najdôležitejších pilierov štátnej bytovej politiky a má nezastupiteľné postavenie medzi ekonomickými nástrojmi bytovej politiky štátu. Táto úloha štátu je zakotvená v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015 a je potvrdená aj súčasnou vládou v jej Programovom vyhlásení. ...

Prečo a ako vymeniť radiátor

Spoločnosť Korado sa aktívno účastní odborných sympózií projektu Bezpečný domov. Časté otázky mieria do oblasti výmeny radiátorov. Poslucháči sa najviac pýtajú na to, prečo meniť radiátor, na koľko je výmena radiátoru časovo náročná a ako správne postupovať. ...

Prečo zatepľovať?

Zatepľovanie budov sa stáva v súčasnom období  fenoménom na poli stavebného trhu a spoločnosť Weber – Terranova patrí medzi lídrov dodávajúcich materiály k zatepleniu. Najpoužívanejšími zatepľovacími systémami obvodových plášťov sú kontaktné zatepľovacie systémy, ktoré pre stavebníkov prinášajú množstvo výhod a  úspor. ...

Strecha od StrechoStavu

Zateplenie strechy v bytovom dome tvorí od 20 % do 30 % úspory celkového tepla. Samozrejme najviac sa to odrazí v bytoch umiestnených priamo pod strechou. Zas na druhej strane také zateplenie stropov pivničných priestorov obvykle taktiež pomôže najmä bytom na prízemí, alebo na prvom podlaží. ...

Úlohy a poslanie združenia pre zatepľovanie budov

Z ZPZ je nezávislé, občianske, profesné združenie právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti zatepľovania obvodových plášťov budov. ...

Všeobecné zásady užívania bytu

Bez ohľadu na dobu vzniku jednotlivých stavieb, ich rekonštrukcií a revitalizácií, platia všeobecné zákonitosti stavebnej fyziky, tepelnej techniky, akustiky, požiarnej bezpečnosti a celého radu disciplín technických vied súvisiacich s výstavbou, revitalizáciami a rekonštrukciami. Pri ich rešpektovaní vznikajú základné predpoklady dlhodobej správnej funkcie nehnuteľnosti a naopak pri ich systematickom porušovaní k jej celkovému alebo čiastočnému znehodnocovaniu. ...

Výber okna

Pri výbere okien si postrážte izolačné vlastnosti. Podľa nich jednoducho spoznáte vhodné plastové okná a ich kvalitu. Dobré izolačné vlastnosti vám v prvom rade zaručia, že nebudete kúriť „pánu bohu do okien“. Teplo nebude prenikať zbytočne von, zostane v miestnosti a vy ušetríte na poplatkoch. ...

Keď stavby už nie sú novostavby

Wüstenrot stavebná sporiteľňa má vo svojej bohatej ponuke produkty nielen pre fyzické, ale aj pre právnické osoby. Rastúcemu záujmu sa teší program určený na financovanie veľkých, a tým i finančne náročnejších, zámerov. Máme pritom na mysli financovanie údržby, rekonštrukcie a obnovy celých bytových domov. ...

ŠFRB podporuje komplexnú obnovu bytových domov

Komplexná obnova bytových domov znamená nielen zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a budov, odstránenie systémových porúch a statických nedostatkov, výmenu výplňových konštrukcií, odstránenie tepelných mostov a elimináciu vzniku plesní, ale aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu spoločných rozvodov technických zariadení budov a v neposlednom rade generálnu opravu alebo výmenu výťahov a zdrojov vykurovania. ...