16. ROČNÍK VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2013

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
VYPISUJE 16. ROČNÍK VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE
PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2013

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo
dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu
a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom
najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.
Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej
republiky v priebehu roka 2013.

Súťažné kategórie:

a) bytové domy s úsporným riešením bytov
b) rodinné domy
c) formy bývania odlišného štandardu
d) obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na
byty.

Do súťaže budú v zmysle súťažných podmienok zaradené stavby:
a) na ktoré bude v termíne do 31. januára 2014 doručená vypisovateľovi riadne
vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca dokumentácia,
b) na ktoré vypisovateľ súťaže poskytol finančné prostriedky formou dotácie podľa
zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.
Realizovanú stavbu môže do súťaže prihlásiť fyzická alebo právnická osoba
(stavebník, projektant alebo zhotoviteľ). Súťažné podmienky a prihlášky sú k dispozícii u
vypisovateľa súťaže a na internetovej stránke www.mindop.sk.
Termín pre doručenie prihlášok a dokumentácie je do 31. 1. 2014.
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční do 30. 6. 2014.

Bližšie informácie poskytuje odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja

MDVRR SR, tel.: 02/59364 205, 02/59364 343.

Zdroj a viac informácií: http://www.telecom.gov.sk