Aktivity komunikačného projektu v roku 2013

S vývojom ekonomiky a neustálym rastom cien energií a ostatných cien spotrebného koša, je nám jasné, že úspory získané správnu obnovou bytového domu, môžu patriť medzi tie, ktoré budú pre každého z nás predstavovať značné odľahčenie finančného zaťaženia súvisiaceho s bývaním

Pripravili sme niekoľko noviniek.
Jednotlivé stretnutia budeme realizovať v popoludňajších hodinách. K tomuto rozhodnutiu nás viedla snaha umožniť účasť aj tým užívateľom bytových domov, ktorí chodia do práce a na dopoludňajšie termíny museli čerpať riadnu dovolenku, alebo náhradné voľno, je pochopiteľné, že mnohým toto riešenie spôsobovalo nemalé problémy.
Tento rok opäť vyjdú dve tlačená čísla informačného Bulletinu. Táto tlačovina sa však stane hlavne podporným technickým materiálom jednotlivých sympózií a workshopov.

Novo do našich aktivít zaraďujeme digitálny obdobu bulletinu, takzvaný e-zin, ktorý vyjde štyrikrát ročne, bude umiestnený na všetkých stránkach, ktoré spravujeme, navyše máme prisľúbené, že ho umiestni na svoje stránky aj väčšina partnerov komunikačného projektu. Od tohto média si sľubujeme rozšírenie informácií, ktoré zabezpečujeme v rámci našich aktivít spojených s rekonštrukciami a obnovou bytových domov. Súčasne s umiestnením na jednotlivé www stránky, zabezpečíme e-mailovú distribúciu všetkým, ktorí niektorú z našich akcií už navštívili a poskytli nám svoju elektronickú adresu. Tiež bude možné, objednať si bezplatný odber tohto nového štvrť ročníka.

Pokračovať budeme v podpore komunikácií v rámci domu, projektom www.ulice-cislo-mesto.cz aneb Domové Internetová nástenka. Tak ako vlani, každý účastník sympózia alebo workshopu, od nás získa finančný bonus na zriadenie tohto komunikačného prostriedku.
Plne si uvedomujeme, že technické problémy nie sú jedinou bolesťou našich bytových domov. Veľmi často získavame otázky z oblasti práva, legislatívy a technickej správy. Tieto témy sú natoľko dôležitá, že sme sa rozhodli, venovať sa im dôkladnejšie. Veľkým problémom je však financovanie takýchto činností.

Jednou z ciest, je spoluúčasť účastníkov našich aktivít. Z tohto dôvodu sme založili občianske združenie Pre náš dom. Jednotlivé domy sa môžu stať pridruženým členom tohto združenia. Členský príspevok, bude využitý na konkrétne akcie, ktoré budeme realizovať. Členovia budú mať tieto aktivity zadarmo, prípadne za výrazne zvýhodnenú cenu. V našom činenia chceme ísť ešte ďalej. Na konci roka, respektíve v prvom mesiaci roka nasledujúceho vykonáme "vyúčtovanie" splnenie toho, k čomu sme sa zaviazali.
Združenie bude naďalej aktívne vyhľadávať problémy, ktoré nás v oblasti bývania ohrozujú ak nim riešenie. Tieto informácie a rady budú pre pridruženou členskú základňu úplne zadarmo!

V neposlednom rade sa budeme venovať problematike súvisiacej s financovaním jednotlivých aktivít obnovy a revitalizácie bytových domov. Pripravujeme projekt "Dotácia pre náš dom", ktorý predstavuje prielom v oblasti poskytovania dotácií. Tento projekt je nezávislý na štátnom rozpočte, zachováva výberové konania a garantuje stabilitu v čase. O stave príprav tejto podpory vás budeme informovať na našich www stránkach.
Prehlbujeme spoluprácu so štátnou správou a to od úrovne obecnej až po úroveň jednotlivých ministerstiev a fondov.

Naďalej platí pravidlo, že iba veľmi dobre realizovaná obnova, respektíve revitalizácie prináša vytúžené ovocie v podobe značných úspor energií a tým aj finančných prostriedkov. Toto pravidlo nás zaväzuje k prehlbovaniu spolupráce s partnermi, ktorí priamo zo zákona zabezpečujú kontrolu dodržiavania kvality. Môžem sa pochváliť, že aj pre tento cieľ sa nám pre tento rok darí získavať partnerov, ktorí sú v tejto oblasti garantom nezávislosti a kvalitného riešenia, respektíve kontroly realizácie jednotlivých opatrení a činností.

Verím, že sa nám tento rok podarí dosiahnuť stanovené ciele, ktoré pre nás v hlavnej rovine predstavujú pomoc všetkým, ktorým nie je ľahostajné, ako bývajú a majú záujem znížiť finančnú záťaž na bývanie a zvýšiť jeho bezpečnosť a komfort.

Naším motívom naďalej zostáva:

"Ekonomicky rozumné, bezpečné a komfortné bývanie štandardom, nie výsadou!"

Teším sa na spoluprácu so všetkými, ktorí o to majú záujem.
Ing. Petr Němec