Česká certifikácia budov dostupná už tento rok

V pondelok 24. mája, usporiadala Česká rada pre šetrné budovy v priestoroch Národného divadla Konferenciu certifikačných systémov. Pre účastníkov z radov českých odborníkov v stavebníctve bol pripravený program pozostávajúci z prednášok predstaviteľov globálnych certifikačných metód, ktoré majú za cieľ hodnotiť šetrnosť budov. Postupne vystúpili zástupcovia štyroch konkurenčných certifikačných systémov, ktorí predstavili členom a zúčastneným hosťom formou podrobnej prezentácie a následného zodpovedania dotazov jednotlivé certifikačné metódy. Prezentované boli systémy BREEAM, SBToolCZ , DGNB a LEED.

Konferencia Udržateľná výstavba budov v strednej Európe

Význam akcie podtrhli skutočnosti, že zástupca britského systému BREEAM a nemeckého DGNB vystúpili v Česku vôbec po prvýkrát, a že SB Tool využil konferenciu k ohláseniu vzniku českej modifikácie svojho certifikačného systému, čo bezpochyby znamená dôležité predelenie v obore.

BREEAM

Systém BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) predstavil na konferencii Dr. David Crowhurst, technický riaditeľ spoločnosti Sustainability Group of BRE Global. Jedná sa o jednu z najstarších a najpoužívanejších metód hodnotenia aspektov životného prostredia v oblasti staviteľstva. Jej vznik sa datuje rokom 1988 a do súčasnosti bolo v BREEAM certifikovaných 230 tisíc budov.

Metódu tvorí súbor štandardov, ktoré hodnotia najlepšie možné riešenie behom projektovania budov. Systém sa snaží ohodnotiť najšetrnejší prístup k životnému prostrediu behom výstavby budovy. Stavby sú hodnotené z ôsmich hľadísk - riadenie budov, energie, doprava, voda, materiály, odpad, využitie pôdy a ekológie, a znečistenia, pričom váha jednotlivých hľadísk sa líši podľa lokality, v ktorej sa hodnotená budova nachádza. V Česku aktuálne prebieha hodnotenie piatich projektov metódou BREEAM. Viac informácií nájdete na www.breeam.org .

SBTool, resp. SBToolCZ

Nasledovala prezentácia SB Metódy, ktorá je charakterizovaná ako všeobecná sústava vhodná pre ohodnotenie šetrnej prevádzky budov a projektov a možno na tento systém tiež nahliadať ako na súbor nástrojov, ktorý napomáha lokálnym organizáciám vytvoriť SB Tool hodnotiaci systém. O metóde SBToolCZ hovorili prof. Ing. Petr Hájek, CSc. a Ing. Antonín Lupíšek, obaja z fakulty stavebnej ČVUT. SB Metóda môže byť využitá ako tretí nestranný pohľad s cieľom založiť a adaptovať SB Tool hodnotiaci systém, ktorý sa prispôsobí lokálnym či regionálnym podmienkam. Vývoj medzinárodného systému SBTool bol zahájený medzinárodnou organizáciou International lnitiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) už v roku 1998. Od tej doby je používaný v mnohých zemiach sveta a certifikácia na základe SBTooI na národnej úrovni sa prevádza v Španielsku, Taliansku a Portugalsku. Viac informácií nájdete na www.iisbe.org .

Absolútnou novinkou je už spomenutá lokálna verzia systému, prezentovaná ako česká certifikácia komplexnej kvality budov SBTooICZ. K oficiálnemu spusteniu dôjde 30. júna 2010. Od júla bude systém pripravený pre certifikáciu rezidenčných budov, na jeseň bude k dispozícii nástroj pre hodnotenie administratívnych budov a v roku 2011 bude metóda rozšírená na školské budovy. Tento systém vznikol na základe medzinárodnej metodiky SBTool, ktorá bola Fakultou stavebnou ČVUT kompletne lokalizovaná pre podmienky Českej republiky. SBTooICZ motivuje k výstavbe vysoko kvalitných budov šetrných k životnému prostrediu. Certifikáty bude vydávať Technický a skúšobný ústav stavebný Praha.

Fakulta stavebná požiadala o udelenie medzinárodnej akreditácie pre SBTooICZ. Zahájenie certifikácie pre obytné budovy bude oficiálne oznámené na medzinárodnej konferencii Udržateľná výstavba budov v strednej Európe ( ww.cesb.cz ), ktorá sa uskutoční od 30. júna do 2. júla 2010 na Fakulte stavebnej ČVUT.

DGNB certifikačný systém

Tretím certifikačným systémom predstaveným na pražskej konferencii bol nemecký DGNB Systém, s ktorým poslucháčov oboznámil Dipl. Ing. Architekt Jan Zak, ktorý je mimo iné DGNB audítorom. Adekvátny hodnotiaci systém DGNB obsahuje všetky relevantné témy, ktoré súvisia s trvale udržateľnou konštrukciou budovy. Budovy sú rozčlenené do troch kategórií: bronzovej, striebornej či zlatej.

Nemecký systém certifikácie šetrných budov bol vytvorený Nemeckou radou pre šetrné budovy (DGNB) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, budov a urbanizmu (BMVBS). Tento systém je využitý ako nástroj behom projektovania a ohodnotenia perspektívy a kvality budovy. Jedná sa o jednoduchý a zrozumiteľný systém, ktorý pokrýva všetky témy šetrnej konštrukcie budov, ktoré sú následne ohodnotené a kategorizované do troch kategórií. Certifikačný systém zahrňuje ocenenie: ekologických, ekonomických aspektov, socio-kultúrnych, funkcionálnych, technických, procesných a lokálnych aspektov. Viac informácií nájdete na www.dgnb.de .

Záver

Organizátor konferencie, Česká rada pre šetrné budovy, pripravila zaujímavú konfrontáciu štyroch konkurenčných certifikačných nástrojov pre hodnotenie šetrnosti budov. Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s princípmi jednotlivých metód a posúdiť tak ich účinnosť a prínos, a to aj s ohľadom na schopnosť reagovať na odlišnosti prostredia, v ktorých sú aplikované. Z dotazov z radov projektantov a developerov vyplynulo, že certifikácie budov nie sú českej odbornej verejnosti ľahostajné, a preto je treba akciu hodnotiť ako veľmi kvalitný čin.

celý článok tu

autor - Jan Blažíček, redakcia

zdroj: www.tzb-info.sk