Energetické projekty naprieč štátmi únie

Celá Európa sa vydala smerom, ktorý jednoznačne podporuje obnoviteľné zdroje. Nemecký parlament neschválil zníženie podpory fotovoltaického sektoru, čím jasne potvrdil tento európsky trend. V Českej republike zatiaľ jasné stanovisko nepadlo. Dobrou alternatívou pre českých podnikateľov môže byť spolupráca s Česko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (ČNOPK). Redakcia TZB info oslovila zástupkyňu výkonného člena predstavenstva komory Mirijam Schwan.

Čím môže byť Česko-nemecká obchodná a priemyslová komora prospešná pre českých podnikateľov, v našom prípade zvlášť pre projektantov a architektov?

ČNOPK organizuje najrôznejšie projekty, ich cieľom je výmena informácií a skúseností, nadväzovanie kontaktov medzi českými a nemeckými firmami i organizáciami. Tieto akcie prebiehajú rovnako v oblasti stavebníctva. K tým najpodstatnejším, ktoré sa uskutočnili v poslednej dobe, patrili predovšetkým projekty v rámci Exportinitiative Energieeffizienz, ktoré podporuje Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a technológie (BMWi). Už tri roky po sebe sa konal v Prahe v rámci tohto projektu seminár, jeho hlavným zameraním boli energetické úspory v budovách. Náklady na tento seminár plne hradí BMWi a každoročne sa ho zúčastní približne 100 osôb z Českej republiky. Z tejto skupiny tvoria veľkú časť práve projektanti a architekti. Na seminári prednášajú odborní referenti z oboch krajín a nemecké firmy predstavujú nové výrobky a technológie. ČNOPK ďalej sprostredkováva konkrétne kontakty medzi nemeckými a českými spoločnosťami, a to v rámci týchto projektov i individuálne. Na jeseň roku 2010 ďalej pripravuje ČNOPK cestu na tému Nízkoenergetické a pasívne domy, behom nej budú mať českí záujemcovia príležitosť navštíviť vydarené realizácie v Nemecku a zoznámiť sa s výrobkami a technológiami, ktoré nemecký trh ponúka.

Zaujímavý by mohol byť i obsah rekvalifikačného kurzu Manažér pre energetiku. Čo je jeho obsahom, aký je o neho záujem, a aký je jeho prínos pre prax?

Medzinárodný kurz European EnergyManager je v Českej republike akreditovaný MŠMT ako rekvalifikačný kurz Manažér pre energetiku a od roku 2008 prebieha podľa jednotných učebných osnov vypracovaných v spolupráci s dvanástimi krajinami Európskej únie, kde sú kurzy European EnergyManager realizované. Kurz je rovnako zaradený do systému celoživotného vzdelávania členov Českej komory akreditovaných inžinierov a technikov (ČKAIT). Hlavným cieľom celého projektu je podpora úsporného zachádzania s energiou vo firmách a s tým spojené znižovanie nákladov. Je tiež dobrým príspevkom ku svetovej ochrane klímy. Celý kurz prebieha ako štúdium popri zamestnaní a trvá jeden rok. Behom tejto doby absolvujú účastníci 200 hodín výučby, ktorá sa skladá zo 132 hodín teórie a konkrétnych príkladov výpočtov a 68 hodín samoštúdia, vypracovania zadaných úloh a individuálne konzultácie s prednášajúcimi. Učebné osnovy zahrňujú informácie z osemnástich odborných predmetov. Ako príklad môžem uviesť klimatizáciu, chladenie, osvetlenie, vykurovanie, energetické požiadavky na budovy, technika stlačeného vzduchu, zásobovanie teplom a rekuperácia tepla, kogenerácia alebo obnoviteľné energie (solárna energia, geotermálna energia a biomasa) a témy z energetického manažmentu (napríklad nákup a obchod s energiami, ekonomika, projektový manažment alebo financovanie projektov metódou EPC & EC). Po absolvovaní prednášok skladajú účastníci písomnú skúšku a vypracovávajú záverečné projektové práce. Vzhľadom k tomu, že behom celého kurzu je kladený veľký dôraz na spojenie teórie s praxou, musí sa i téma záverečnej práce vzťahovať k problematike úspor energie v podniku, ktorý zamestnanca do kurzu vyslal. Cieľom záverečnej práce je konkrétny návrh riešenia a vyčíslenie úspor za energiu ktorá realizáciu navrhnutého opatrenia vysielajúcej organizácie alebo podniku prinesie. Získané znalosti umožňujú absolventom prihlásiť sa aj ku štátnym skúškam energetických audítorov na Ministerstve priemyslu a obchodu ČR.

Realizáciou záverečných prác 23 úspešných absolventov prvého a druhého ročníka kurzu, by bolo možné ročne ušetriť viac než 132 tisíc MWh a tým cca 4,9 miliónov eur (127 miliónov korún) a znížiť emisie takmer o 140 tisíc ton CO2 (135 765 ton/ rok). Väčšina záverečných prác z prvého ročníka kurzu už bola zrealizovaná, niekoľko prác sa ešte realizuje. V roku 2009 boli zahájené a zrealizované tiež tri projekty absolventov druhého ročníka kurzu. Štyri projekty sú teraz vo fáze príprav a majú byť realizované v roku 2011.

celý článok tu

autor - Vlastimil Růžička, redakcia

zdroj: www.tzb-info.sk