Funkčnosť káblov a káblových nosných konštrukcií v prípade požiaru z hľadiska technických a právnych predpisov

Zabezpečenie spoľahlivej dodávky elektrickej energie v prípade požiaru od zdroja až k vlastnému požiarne bezpečnostnému zariadeniu (viď vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmienok požiarnej bezpečnosti a výkonu štátneho požiarneho dozoru /vyhláška o požiarnej prevencii/; ďalej len PBZ) sa niekedy nevenuje taká pozornosť, ako vlastnému PBZ. Z pohľadu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požiadavkách na výrobky, v znení neskorších predpisov, je PBZ stanoveným výrobkom.

Vo väčšine prípadov sa na ňu vzťahujú požiadavky harmonizovaných európskych noriem (napr. ČSN EN 12101-3 - Zariadenie pre usmerňovanie pohybu dymu a tepla - Časť 3: Technické podmienky pre ventilátory pre nútený odvod dymu a tepla). Týmto druhom výrobkov je preto väčšinou venovaná zo strany výrobcov príslušná starostlivosť. Počiatočná skúška typu je nevyhnutná rovnako ako posúdenie systému riadenia výroby nezávislou notifikovanou osobou. Môže však dôjsť k situácii, pri ktorej kvalitný, náročne odskúšaný a certifikovaný výrobok zlyhá v prípade požiaru, aj keď sa od neho očakáva požadovaná funkcia a od jeho správnej funkcie závisia životy osôb a ochrana majetku. Týmto dôvodom môže byť porušenie funkcie káblu alebo káblov, ktoré napájajú uvedený výrobok alebo prenášajú informácie k aktivácii PBZ prostredníctvom zdielacích káblov. K tejto situácii môže dôjsť, pokiaľ sú káble a káblové nosné konštrukcie nechránené proti požiaru alebo pokiaľ nevyhovujú požiadavke funkčnosti v prípade požiaru.

Hoci Interpretačný dokument číslo 2 k smernici Rady č. 89/106/EEC pojednáva o požiadavkách na funkčnosť káblov a káblových nosných konštrukcií v prípade požiaru vrátane ich klasifikácie P, nebola doposiaľ v CEN, CENELEC ani IEC vypracovaná metodika skúšania a klasifikácie formou technickej normy. Z tohto dôvodu bola v roku 2003 spracovaná PAVUS, a.s., metodika skúšania (skúšobný predpis ZP-27/2006). Riešenie úlohy vychádzalo z prakticky v Európe technicky najdokonalejšej normy  DIN 4102-12  pri rešpektovaní režimu skúšania požiarnej odolnosti podľa európskej normy EN 1363-1.

Celý článok zde.

Zdroj: http://www.tzb-info.sk