Koľko zaplatíte na úradoch za doklady, dom či auto?

Najdôležitejšie poplatky, ktoré musíte zaplatiť, ak sa chystáte stavať, kupujete auto alebo ste stratili doklady.

1. Doklady

Občiansky preukaz

 • musí ho mať každý od 15 rokov,
 • žiadať oň treba osobne, na polícii, podľa miesta trvalého pobytu,
 • pri zmene mena, priezviska či trvalého pobytu treba o nový občiansky preukaz požiadať do 30 dní,
 • preukaz platí 10 rokov, fotografiu pri žiadosti nepotrebujete.

Správne poplatky:

 • zmena alebo zápis nových údajov – 4,50 eura,
 • za zničený, stratený alebo ukradnutý preukaz – 16,50 eura,
 • ak žiadate o nový občiansky preukaz, lebo starý bol zničený, stratený alebo odcudzený počas posledných dvoch rokov – 33 eur.

Ako sa dajú zaplatiť:

 • dá sa platiť v kolkoch aj v hotovosti, kolky sa však na polícii kúpiť nedajú,
 • niekde sú automaty, ktoré po zaplatení poplatku vydajú potvrdenie o zaplatení.

Kto má nárok na zľavu:

 • prvý občiansky preukaz – bez poplatku,
 • nový občiansky preukaz po skončení platnosti starého – bez poplatku,
 • občania nad 60 rokov – bez poplatku,
 • držitelia preukazu ZŤP – bez poplatku,
 • ak ste o preukaz prišli v dôsledku živelnej pohromy – bez poplatku,
 • ak ste o občiansky preukaz prišli tak, že sa ho násilím zmocnila iná osoba a ohlásili ste to na polícii – bez poplatku.

Vodičský preukaz

 • vybavuje sa osobne, na polícii podľa miesta trvalého bydliska,
 • priamo na mieste vám zosnímajú tvár a podpis, fotografiu nosiť netreba.

Správne poplatky:

 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu do 30 dní – 6,50 eura,
 • zmena trvalého pobytu, zmena priezviska – do 30 dní – 6,50 eura,
 • vydanie preukazu po skončení skúšobnej lehoty – do 30 dní – 6,50 eura,
 • rozšírenie vodičského preukazu do 30 dní – 6,50 eura,
 • náhrada za stratený a poškodený preukaz – 13 eur,
 • náhrada za odcudzený preukaz – 6,50 eura.

Príplatok za rýchlosť:

 • vodičský preukaz možno vyhotoviť aj do dvoch pracovných dní, poplatok je potom štvornásobný – teda 26 eur.

Ako sa dajú zaplatiť:

 • dá sa platiť v kolkoch aj v hotovosti, kolky sa však na polícii kúpiť nedajú,
 • niekde sú automaty, ktoré po zaplatení poplatku vydajú potvrdenie o zaplatení.

Cestovný pas

 • na rozdiel od občianskeho preukazu, vystavenie pasu nie je povinné,
 • potrebujete ho však pri cestách do krajín mimo Európskej únie,
 • žiadate oň na polícii podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu,
 • vlastný pas by po novom mali mať aj všetky deti, za dieťa oň žiada rodič,
 • v prípade rozvedených rodičov alebo nezosobášeného páru žiada o pas rodič, ktorý má dieťa vo výchove, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča,
 • pas pre dospelého platí 10 rokov, pre deti do 13 rokov platí 5 rokov a pre deti mladšie ako 5 rokov sa pas vydáva na 2 roky.

Správne poplatky:

 • dospelí a deti od 13 rokov – do 30 dní – 33 eur,
 • deti od 5 do 13 rokov – do 30 dní – 13 eur,
 • pasy pre deti mladšie ako 5 rokov – do 30 dní – 8 eur.

Príplatky za rýchlosť:

 • dospelí a deti od 13 rokov – do 2 pracovných dní – 132 eur,
 • deti od 5 do 13 rokov – do 2 pracovných dní – 52 eur,
 • pasy pre deti mladšie ako 5 rokov – do 2 pracovných dní – 32 eur.

Ako sa dajú zaplatiť:

 • dá sa platiť v kolkoch aj v hotovosti, kolky sa však na polícii kúpiť nedajú,
 • niekde sú automaty, ktoré po zaplatení poplatku vydajú potvrdenie o zaplatení.

Narodenie, sobáš, úmrtie

 • rodný list, sobášny list či úmrtný list vystavuje matričný úrad, napríklad pri narodení je to matričný úrad, v obvode ktorého sa občan narodil,
 • ak rodný list stratíte, požiadate matričný úrad o duplikát, tiež v mieste narodenia. Na úrad nemusíte chodiť osobne, doklad sa dá vybaviť aj poštou, pošlú ho do vlastných rúk.

Správne poplatky:

 • vystavenie prvopisu rodného listu – bez poplatku,
 • za jeden duplikát sa platí – 1,50 eura,
 • zmena priezviska maloletých detí - 33 eur,
 • zmena priezviska hanlivého, výsmešného – 3 eurá,
 • zmena priezviska po rozvode manželstva na predchádzajúce priezvisko - 99,50 eura,
 • povolenie uzatvoriť manželstvo na inom matričnom úrade, ako je príslušný matričný úrad - 16,50 eura,
 • uzatvorenie manželstva iným matričným úradom, ako je príslušný matričný úrad - 16,50 eura,
 • uzatvorenie manželstva mimo určený čas - 16,50 eura,
 • uzatvorenie manželstva štátneho občana SR s cudzincom – 66 eur,
 • uzatvorenie manželstva medzi cudzincami – 165 eur.

Ako sa dajú platiť:

 • platí sa iba v hotovosti, nie v kolkoch, pretože poplatok je príjmom samosprávy, nie štátnej správy, iba štátne úrady môžu vyberať poplatky v kolkoch.

Preukaz poistenca

 • nový preukaz poistenca je potrebné vybaviť v prípade zmeny mena alebo priezviska, prípadne rodného čísla, teda údajov, ktoré sa reálne nachádzajú na samotnom preukaze,
 • zmena trvalého pobytu nie je dôvodom na vystavenie nového preukazu, nakoľko tento údaj sa na tomto doklade neuvádza,
 • každú zmenu je poistenec povinný nahlásiť poisťovni do 8 dní,
 • stratu preukazu nie je potrebné hlásiť na polícii, v zdravotnej poisťovni však áno,
 • preukaz sa vystavuje priamo v poisťovni na počkanie, dá sa vybaviť aj poštou.

Poplatky:

 • vydanie preukazu poistenca - bez poplatku,
 • vydanie medzinárodného preukazu poistenca – bez poplatku.

2. Bývanie

Výstavba domu

 • vo všeobecnosti sa stavby delia podľa zastavanej plochy,
 • ohlásenie stavebnému úradu postačí na stavby, ktoré sú drobnými stavbami, teda plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, ich zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 štvorcových metrov, výška päť metrov, pri podzemných stavbách hĺbka nesmie byť väčšia ako tri metre,
 • na všetky ostatné stavby je potrebné stavebné povolenie.

Správne poplatky:

 • návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - 6,50 eura,
 • žiadosť o stavebné povolenie – 33 eur,
 • žiadosť o dodatočné povolenie stavby – dvojnásobok sumy za stavebné povolenie – 66 eur,
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa platí podľa nákladov stavby:
 • do 49 790,50 eur – 16,50 eura,
 • nad 49 790,50 do 99 581,50 eur – 23 eur,
 • nad 99 581,50 do 331 939 eur – 33 eur,
 • nad 331 931 eur do 3 319 391,50 eur – 66 eur,
 • nad 3 319 391,50 eur – 99,50 eura.

Ako ich možno zaplatiť:

 • platí sa v hotovosti, v pokladni príslušného úradu alebo prevodom na účet povoľovacieho orgánu.

Rekonštrukcia bytu alebo domu

 • ak ide o zásah do statiky, o zmeny v nosnej priečke, je potrebné stavebné povolenie aj v prípade bytu v paneláku, aj v prípade rodinného domu,
 • pri rekonštrukcii domu je stavebné povolenie potrebné aj v prípade, že sa dom zväčšuje pôdorysne či objemovo.

Správne poplatky:

 • návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (pri rekonštrukcii rodinného domu, ak tam je aj prístavba a zvyšuje sa podlažnosť na dve nadzemné podlažia) - 6,50 eura,
 • žiadosť o stavebné povolenie – zmena dokončenej stavby na bývanie – 23 eur,
 • žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby bez stavebného konania o vydaní stavebného povolenia - 16,50 eura,
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa platí podľa nákladov stavby aj pri rekonštrukcii:
 • do 49 790,50 eura – 16,50 eura,
 • nad 49 790,50 do 99 581,50 eura – 23 eur,
 • nad 99 581,50 do 331 939 eura – 33 eur,
 • nad 331 931 do 3 319 391,50 eura – 66 eur,
 • nad 3 319 391,50 eura – 99,50 eura.

Ako ich možno zaplatiť:

 • platí sa v hotovosti, v pokladni príslušného úradu alebo prevodom na účet povoľovacieho orgánu.

Kataster nehnuteľností

 • ak máte záujem o nejakú nehnuteľnosť, veľa užitočných informácií nájdete na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností,
 • v súčasnosti sa už nerozlišuje medzi listom vlastníctva na právne účely a „informatívnym“ listom vlastníctva - jednotlivé Správy katastra vydávajú len jeden druh listu vlastníctva (neplatí pre kataster na internete).

Správne poplatky:

 • za vydanie listu vlastníctva (v papierovej forme) – 8 eur,
 • za vydanie kópie katastrálnej mapy – 8 eur,
 • za podanie Návrhu na vklad záložného práva do katastra (do 30 dní) – 66 eur,
 • za podanie urýchleného Návrhu na vklad záložného práva do katastra, (kataster vykoná vklad do 15 dní od dátumu podania) - 265,50 eura.

Ako ich možno zaplatiť:

 • platí sa v kolkoch, na niektorých správach katastra sú automaty, v ktorých možno kolky kúpiť.

3. Auto

Prihlásenie auta

 • do evidencie sa prihlasuje na okresnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu, do 15 dní,
 • predložíte žiadosť o zapísanie auta do evidencie, osvedčenie o evidencii, doklad o nadobudnutí auta, potvrdenie o zákonnom poistení auta a doklad totožnosti,
 • pri kontrole sa fyzicky porovnáva, či údaje na vozidle sedia s údajmi uvádzanými v dokladoch,
 • po prihlásení dostanete osvedčenie a tabuľku s evidenčným číslom,
 • ak prihlasujete auto z iného okresu, najprv ho musí pôvodný majiteľ odhlásiť,
 • zmenu v dokladoch treba vykonať aj po skončení lízingu

Správne poplatky:

 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom – 16,50 eura za jednu tabuľku,
 • zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie – 33 eur,
 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla – 165,50 eura,
 • prehlásenie auta z iného okresu, ak sa mení majiteľ – 66 eur, pri presťahovaní pôvodného majiteľa – 33 eur,
 • pri prepise po skončení lízingu sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii – časť I. Vydanie každého dokladu stojí 6 eur, spolu zaplatíte 12 eur.

Odhlásenie auta

 • pri zmene držiteľa vozidla je nutné auto odhlásiť pôvodným majiteľom a tiež ho nový majiteľ musí prihlásiť,
 • ak sa držiteľ vozidla len presťahoval do iného okresu, teda zmenil bydlisko, netreba auto odhlasovať, stačí ho len prihlásiť v novom okrese,
 • pri odhlásení auta do iného okresu nemusíte pristaviť vozidlo ku kontrole,
 • predložíte však žiadosť s údajmi nového držiteľa, osvedčenie o evidencii, doklad totožnosti,
 • poistenie auta možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa, ale aj nového majiteľa vozidla,
 • tabuľky s evidenčnými číslami na aute ostávajú.

Správne poplatky:

 • platí sa až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie auta je bez poplatku.

Osvedčenie o evidencii

 • všetky staré vydané doklady sú platné, termín ukončenia platnosti technických preukazov nie je ohraničený,
 • pri poškodení, strate, odcudzení alebo pri zmene údajov, prípadne vtedy, ak sa už údaje na starých dokladoch nedajú čítať, vám doklady vymenia za nové,
 • od júna 2010 má osvedčenie o evidencii dve časti – časť I, plastovú kartičku s čipom, ktorú nosíte pri sebe a časť II – papierové osvedčenie, ktoré môžete uschovať doma.

Správne poplatky:

 • vydanie každého dokladu, oboch častí je spoplatnená sumou 6 eur, spolu výmena dokladov vozidla stojí 12 eur,
 • ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa poplatok vo výške 10 eur za každý takýto doklad,
 • čipovú kartu osvedčenia o evidencii – časť I možno mať do dvoch dní – poplatok je v takom prípade 24 eur.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, zdravotné poisťovne, Matričný úrad Bratislava – Staré Mesto, Stavebný úrad Bratislava – Rača, advokátska kancelária bnt – attorneys-at-law, SME, jpa


Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6369065/kolko-zaplatite-na-uradoch-za-doklady-dom-ci-auto.html#ixzz1ugvXS5Hk