Navýšenie rozpočta ŠFRB

Dobrá správa pre žiadateľov o dotácie z programov „Obnova bytovej budovy“ a „Zatepľovanie bytovej budovy“. Rozpočet ŠFRB bol na základe vysokého počtu žiadostí navýšený .

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA
Zmena rozpočtu ŠFRB č. 02/2012


Rozpočet Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2012 bol ako súčasť rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len MDVRR SR) schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 651 zo dňa 12. októbra 2011 a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 511/2011 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2012.
Na základe návrhu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) odsúhlasil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 01. 08. 2012 zmenu rozpočtu ŠFRB č. 02/ 2012 v členení, ktoré je uvedené v tab. č. 1.
Dôvodom zmeny rozpočtu č. 02/2012 je vysoký počet predložených žiadostí v účeloch „Obnova bytovej budovy“ a „Zatepľovanie bytovej budovy“, kde požiadavky žiadateľov prevýšili možnosti vyčlenených finančných prostriedkov. Schválením zmeny rozpočtu sa presúvajú disponibilné finančné prostriedky z účelu „Výstavba nájomného bytu spolufinancovaná so zdrojmi zo štátneho rozpočtu“ (dotácia z MDVRR SR a úver zo ŠFRB) do účelov „Obnova bytovej budovy“, „Zatepľovanie bytovej budovy“ a „Výstavba nájomného bytu“ (bez spolufinancovania s dotáciou). Financovanie stavieb v účele „Výstavba nájomného bytu spolufinancovaná so zdrojmi zo štátneho rozpočtu“ je v plnom rozsahu kryté a zároveň je vytvorená rezerva na prípadné riešenie odstránenia následkov živelných udalostí.
Na základe uvedenej zmeny rozpočtu bude ŠFRB postupne vybavovať žiadosti vyhovujúce pre priznanie podpory nasledovne:
- Obnova bytovej budovy – všetky vyhovujúce žiadosti po číslo 747
- Zatepľovanie bytovej budovy – všetky vyhovujúce žiadosti po číslo 129
Predloženým návrhom dochádza len k presunu finančných prostriedkov medzi účelmi a nezvyšuje, resp. neznižuje sa rozpočtovaná čiastka. Súčasne zostáva zachovaná funkčná klasifikácia – t.j. prostriedky zostávajú v položke 810 – úvery.


Ing. Zuzana Petrášová
zástupca riaditeľa ŠFRB
ŠFRB / 13.08.2012

Viac na: http://www.sfrb.sk/sites/default/files/Zmena%202-2012.pdf

Zdroj: www.sfrb.sk