Podpora bývania prioritou aj v roku 2013

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v uplynulom roku podporil spolu takmer 24-tisíc bytových jednotiek. V roku 2013 sa na podporu použije o 15 percent viac prostriedkov. Po prvý krát budú použité aj štrukturálne fondy EÚ. Navyše sa pod drobnohľad dostanú spôsoby ako znížiť riziko nesplácania poskytnutej podpory i spôsob ako zatraktívniť výstavby nájomných bytov.

V roku 2012 podporil ŠFRB z rozpočtu spolu 940 stavieb a 23 676 bytových jednotiek. Celkovo bolo na podporu bývania  použitých viac ako  143 miliónov eur. Hospodárenie fondu skončilo s prebytkom 19 miliónov eur, o ktoré je navýšený rozpočet ŠFRB na rok 2013. 
Na projekty, ktoré budú podporené ŠFRB, je vyčlenených celkovo 164 miliónov eur. V najväčšej miere budú prostriedky využité na výstavbu nájomného bývania, na ktorú je pripravených 74 miliónov eur. Na obnovu a zatepľovanie budov ŠFRB pripravil 60,5 milióna eur. Investície do týchto oblastí sa pozitívne prejavia hlavne v znižovaní spotreby tepla na vykurovanie. Rozpočtovanými prostriedkami sa zabezpečí udržanie pracovných miest v odvetví stavebníctva v jednotlivých regiónoch Slovenska, podporí sa výstavba približne 3 400 nových bytov a obnovenie asi 15-tisíc bytových jednotiek.

Novinkou v roku 2013 je možnosť použiť na zatepľovanie bytových domov v mestách a obciach aj prostriedky EÚ. Z Regionálneho operačného programu a Operačného programu Bratislavský kraj bude poskytnutých na tento účel 11,5 milióna eur. Aby bolo možné  realizovať túto zmenu, bolo potrebné ŠFRB pretransformovať na finančnú inštitúciu.
Zámerom ministerstva v budúcnosti je zatraktívnenie výstavby nájomných bytov pre súkromných podnikateľov. Doteraz stavali nájomné byty financované s podporou zo ŠFRB v kombinácii s dotáciou z MDVRR SR len samosprávy, nakoľko sú tieto byty určené sociálne slabším skupinám.  Možnosť poskytnúť úver aj súkromnému sektoru na nájomné byty overí reálny záujem trhu o takýto segment a záujem súkromného sektoru o tento  typ aktivity. Keďže ide o oblasť, ktorá nemá na Slovensku žiadnu tradíciu, ide o prvé opatrné kroky. Je zrejmé, že reálne výsledky sa odzrkadlia až o niekoľko rokov.

V súčasnosti aj ŠFRB pociťuje dôsledky hospodárskej krízy, ktoré sa v jeho prípade prejavujú  v náraste problémových úverov. Aktuálne fond eviduje približne 1 500 úverov, ktoré majú viac ako tri splátky v omeškaní. Preto chce ŠFRB do budúcnosti nastaviť pravidlá poskytovanie podpory tak, aby bolo možné čo najlepšie posúdiť riziko návratnosti. „Chceme umožniť posudzovateľom podpôr vstup do Univerzálneho registra Plus SR, kde sú komplexné informácie o žiadateľoch podpory,“ povedal F. Palko, štátny tajomník MDVRR SR. ŠFRB pripraví návrh systémových opatrení na monitorovanie rizika návratnosti úverov a analýzu delikvencie úverov.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=133855