Požadovaná výmena vzduchu v budovách - ako sa vyznať v platnej legislatíve?

Tvorba vnútorného prostredia centrálnou úpravou vzduchu vyžaduje objemné rozvody a je energeticky náročná, preto sa v drvivej väčšine navrhuje na hygienické minimum, t. j. množstvo čerstvého vzduchu podľa osôb. Normy a vyhlášky pre návrh obsahujú mnoho okrajových podmienok k rovnakému problému, ktoré sa ale mnohokrát značne rozchádzajú.

K rozhodnutiu napísať tento článok ma priviedlo pomerne veľa nejasností a otázok, na ktoré si vo svojej profesii neviem odpovedať, alebo na ktoré nachádzam rôzne odpovede bez toho, že by som vedel, ktorá z nich je správna. Verím, že sa mi týmto článkom podarí rozprúdiť diskusiu o projektovaní množstva čerstvého vzduchu pre kvalitné vetranie priestorov a o jeho posudzovaní pri certifikácii. Rovnako verím, že v tejto súvislosti nám niekto kompetentný povie, kde my projektanti robíme chyby, alebo podľa čoho sa máme pri výpočte orientovať.

Vzhľadom na to, že tvorba vnútorného prostredia centrálne upraveným vzduchom si vyžaduje veľké vzduchotechnické rozvody a pomerne vysoké energetické nároky, v drvivej väčšine prípadov je zvykom projektovať hygienické minimum, čo znamená zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu pre ľudí. Pri štúdiu noriem a vyhlášok však nachádzame stále nové a nové vstupné okrajové podmienky k tej istej téme. To by nebolo také zlé, keby sa zhodovali, ony sa však niekedy značne rozchádzajú.

Objemový prietok čerstvého vzduchu

Na zjednodušenie celej veci sa budem snažiť zamerať na to, s čím sa vo svojej projekčnej a certifikačnej praxi stretávam najčastejšie - čiže na obchody a bunkové kancelárie. Na zjednotenie jednotlivých pohľadov využijem tieto vstupné okrajové podmienky:

· kategória priestorov II. - podľa STN EN 15251 znamená očakávané percento nespokojných osôb 20 %, čo si asi nie každý investor uvedomuje; alebo tiež IDA 2, čo je stredná kvalita vnútorného vzduchu (klasifikácia vnútorného vzduchu podľa STN EN 13779),

· úroveň emisií z budovy - vychádza sa z úrovne pre "málo znečistenú budovu" podľa STN EN 15251,

· predpokladaná svetlá výška miestností - h = 3 m,

· plocha priestorov - uvažuje sa jednotková plocha, čiže A = 1 m2.

Norma STN EN 15251

V tejto norme sa k človeku pristupuje z dvoch uhlov pohľadu - a to ako k zdroju bioemisií (bioeffluents) či zdroju CO2.

Pri pohľade na úroveň CO2 sa norma odvoláva na normu STN EN 13779, takže o tom neskôr. Pri pohľade na úroveň bioemisií sa k človeku pristupuje ako k zdroju rovnakých škodlivín, ako sa emitujú z budovy (prchavé organické látky, formaldehyd, amoniak, karcinogénne látky a podobne). Dospel som k tomu na základe toho, že dávka vzduchu na človeka sa jednoducho spočíta s dávkou vzduchu na emisie od budovy. Dávka vzduchu na osobu je uvedená v tab. B.1 a má byť qp,1 = 7 l/(s . os) a dávka vzduchu na emisie z budovy je uvedená v tab. B.3 a má byť qB,1 = 0,7 l/(s . m2). Predpokladaná obsadenosť v kanceláriách je Ap, kanc,1 = 10 m2/os a v obchodoch Ap, obch, 1 = 7 m2/os.

Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z.

V vyhláške sú pre tento problém zaujímavé odseky:

· § 3 ods. 2, podľa ktorého sa "vetranie určuje podľa počtu osôb, vykonávanej činnosti, tepelnej záťaže a miery znečistenia ovzdušia tak, aby boli splnené požiadavky na množstvo vzduchu na dýchanie a čistotu vnútorného ovzdušia a aby nedošlo k obťažovaniu ľudí pachovými látkami",

· § 3 ods. 9, podľa ktorého sa "potrebné množstvo vzduchu na výmenu určuje v závislosti od faktorov uvedených v odseku 2; v miestnostiach bez zdrojov škodlivín a so zákazom fajčenia, v ktorých je dlhodobý pobyt viacerých osôb s aktivitou v triedach činnosti 0 až 1a, sa potrebná výmena vzduchu určuje z grafu na obr. 2 v prílohe č. 2".

Dovolím si tvrdiť, že bežnému človeku by pri predstave klasickej kancelárie a klasického obchodu nenapadlo, že by sa mal privádzať čerstvý vzduch aj pre iný subjekt, než je človek - čiže laicky povedané, že by sa mal privádzať čerstvý vzduch pre počítač, stôl, koberec či laminátovú podlahu. O tomto sa totiž v danej vyhláške nehovorí. Takže pokiaľ zohľadňujeme len túto vyhlášku, množstvo čerstvého vzduchu sa stanoví podľa obr. 2 v prílohe č. 2.

Činnosť v obchodoch (nakupovanie a práca predavačov) je zatriedená do triedy 1b, takže daný graf je pre obchodné domy nepoužiteľný a pre obchodné priestory by sa táto vyhláška nemala používať. Administratívne práce sú však zatriedené do triedy 1a.

Predpokladaná plošná obsadenosť nie je v tejto vyhláške stanovená, pre naše potreby sa však ani nevyžaduje. Od obstavaného priestoru s hodnotou 13,5 m3/os a viac je požiadavka na množstvo vymieňaného vzduchu konštantná a qp, 3 = 4 l/(s . os). To znamená, že od plošnej obsadenosti 13,5 m3/os/3 m = 4,5 m2/os sa dávka vzduchu na osobu nemení. Predpokladajme plošnú obsadenosť zhodnú s normami STN EN 15251 a STN EN 13779, čo je v kanceláriách Ap, kanc, 3 = Ap, kanc, 2 = Ap, kanc, 1 = 10 m2/os. V týchto priestoroch je potom prepočet na výmenu vzduchu v miestnosti

celý článok tu

autor - Ing. Milan Čurik

zdroj: www.tzb-info.sk