Revízia smernice o stavebných výrobcoch

Smernica Rady 89/106/EHS zo dňa 21. decembra 1988 o zbližovaní právnych a správnych predpisov členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov je prierezovým európskym právnym dokumentom pre oblasť výstavby. Z iniciatívy Európskej komisie k problematike revízie smernice prebehli v rokoch 2005 až 2008 verejné konzultácie a analýzy, z ktorých vyplynula potreba nahradiť CPD novým predpisom.

Smernica Rady 89/106/EHS zo dňa 21. prosince1988 o zbližovaní právnych a správnych predpisov členských štátov tykajúcich sa stavebných výrobkov, skrátene - smernica o stavebných výrobcoch, je prierezovým európskym právnym dokumentom pre oblasť výstavby. Jedná sa o predpis "bilaterálneho" charakteru, kde vedľa požiadaviek na vlastnosti stavebných výrobkov, t.j. výrobkov určených pre trvalé zabudovanie do stavieb, sú stanovené základné požiadavky na vlastnosti stavieb, ktoré musia byť zabezpečené pri ich navrhovaní a prevádzaní. Ide o mechanickú odolnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienu, ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla. Stanovené vlastnosti potom stavba musí spĺňať pri bežnej údržbe a pôsobení bežne predvídateľných vplyvov po dobu svojej predpokladanej existencie. Uvedený súbor požiadaviek vyjadruje oprávnený, resp. verejný záujem z pohľadu nevyhnutnej potreby ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, atď. vo vzťahu k požadovanej výslednej kvalite stavby.

V rámci národného právneho poriadku tieto požiadavky transponuje:

· stavebný zákon (§ 156 - návrh a použitie stavebných výrobkov)

· vyhláška MMR č. 268/2009 Zb., o technických požiadavkách na stavby (§ 8 - základné požiadavky)

· vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Zb. hl. m. Prahy, o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v hlavnom meste Prahe (čl. 15 - základné požiadavky)

· nariadenie vlády č. 163/2002 Zb., ktorým sa stanovia technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky (príloha č. 1)

· nariadenie vlády č. 190/2002 Zb., ktorým sa stanovia technické požiadavky na stavebné výrobky označované CE (príloha č. 1)

Z iniciatívy Európskej komisie k problematike revízie Smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobcoch (Construction Products Directive - CPD) prebehli cca v rokoch 2005 - 2008 verejné konzultácie a analýzy, z ktorých vyplynula potreba nahradiť CPD novým predpisom.

Prvým konkrétnym krokom prípravných prác bola analýza CPD, ktorá mala dokladovať, či za dobu svojej 15 ročnej existencie priniesla efekty či nie, mala priniesť odpoveď na svoje opodstatnenie a rovnako mala priniesť návrhy na zmeny. Pre splnenie tohto zámeru Európska komisia vypísala v roku 2005 tender na tri štúdie:

· analýzu vlastnej smernice s cieľom jej vyhodnotenia za dobu platnosti

· náklady na údržbu stavieb v priebehu ich existencie

· konkurencieschopnosť stavebného sektoru so zameraním na stavbu ako takú.

Cieľ analýzy a následné práce sa zamerali zvlášť na hľadanie nástrojov pre zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu so stavebnými výrobkami, zvýšenie zodpovednosti členských štátov Európskej únie, na väčšiu liberalizáciu a jednoduchosť praktického uplatňovania smernice, skutočnosť, že smernicu nemožno oddeliť od pravidiel navrhovania, prevádzania stavieb a technickej normalizácie, na aspekt udržateľného stavania a ďalšie.

Na základe týchto aktivít bola spracovaná koncepcia revízie CPD a vypracovaný návrh nového predpisu. Dňa 26. mája 2008 bol Európskym parlamentom a Radou prijatý návrh Európskej komisie na zrušenie CPD a súčasne predložený "návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovia harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh" (Construction Products Regulation - CPR), ktorý by mal nahradiť existujúci CPD.

Nariadenie vyžaduje na rozdiel od smernice priamu a jednotnú implementáciu do národného práva členských štátov EU, pričom dátum platnosti a účinnosti je pre všetky členské štáty jednotný a zhodný, tzn. s účinnosťou nariadenia dvadsiatym dňom po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (Official Journal of the European Union - OJEU). Na druhej strane však rada článkov, okrem tých, ktoré sa týkajú notifikujúcich orgánov a notifikovaných osôb a ktoré sú platné odo dňa účinnosti CPR, sa uplatní s odkladom až niekoľkých mesiacov.

Návrh CPR je jednou z iniciatív "Stratégie pre zjednodušenie právneho prostredia" a je zameraný zvlášť na:

· zavedenie spoločného technického jazyka, pomocou ktorého by boli odovzdávané užívateľom spoľahlivé informácie o vlastnostiach stavebných výrobkov

· ujasnenie základných pojmov (zvláštny význam a status označení CE, podmienky pre vypracovanie Prehlásenia o vlastnostiach, úloha noriem a európskych technických posúdení, systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností)

· zníženie administratívnej záťaže výrobcov, zvlášť malých a stredných podnikov

· zabezpečenie voľného pohybu stavebných výrobkov v rámci vnútorného trhu EU

· posilnenie dôveryhodnosti systému (nové a prísnejšie kritéria pre oznamovanie subjektov, ktoré plnia úlohy tretej strany pri postupe posudzovania a overovania stálosti vlastností).

Cieľom CPR nie je vymedzovať bezpečnosť výrobku, ale zabezpečiť, aby boli podávané spoľahlivé informácie o ich vlastnostiach. K tomu slúži zavedenie spoločného technického jazyka. V tejto súvislosti je treba doplniť, že špecifikom v oblasti stavebníctva, resp. výstavby je subsidiarita spočívajúca v tom, že členské štáty nesú zodpovednosť za navrhovanie a konštrukciu stavieb a predpisy EU majú zaisťovať "iba" vnútorný trh so stavebnými výrobkami.

celý článok tu

autor - Autor: ing. Jitka Víchová, Česká spoločnosť pre stavebné právo

zdroj: www.tzb-info.sk