ŠFRB zahájil elektronické podávanie žiadostí

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) vsúvislosti súčinnosťou nového zákona č.150/2013Z. z.o ŠFRB (zákon) zahájil dňa 15.01.2013 elektronický príjem žiadostí (EPŽ). Uvedenáaktivita zabezpečuje rovnosť šancí vporadovníku na získaniepodpory pre žiadateľov zo
všetkých regiónov Slovenska. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupujepodľa poradového čísla, ktoré je vygenerované vcelkovom poradovníku ŠFRB prostredníctvom internetového portálu EPŽ už pri overení žiadosti na príslušnom mestskom úrade. Vminulosti boli žiadosti posudzované v takom poradí ako boli doručené poštou do podateľne ŠFRB, čím boli žiadatelia zo vzdialenejších MÚ vurčitej nevýhode.,,Počas prvého dňa (15.01.2014) prevádzky systému EPŽ neboli
zaznamenané žiadne výpadky, ktoré by znemožnili registráciu žiadostí
.
Celkovo v prvý deň bolo prostredníctvom EPŽ prijatých92 žiadostí z 32 MÚ. Prvá žiadosť bola zaregistrovaná krátko po spustení z MÚ vTrenčíne a najväčší počet žiadostí 9 prišlo z MÚ Nové Zámky“ povedala generálna riaditeľka ŠFRB Ing. Dana Pištová.

Štátnyfond rozvoja bývania zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných
podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚMgr. Rastislav Lackovič, hovorca ŠFRB
e-mail:

lackovic@sfrb.sk
tel.: 02 / 5936 4477
Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava