Správa o riešení problému nedostatku vody a sucha v Európskej únii (2008/2074(INI))

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o riešení problému nedostatku vody a sucha v Európskej únii (2008/2074(INI))výťah

Zo správy vyplýva vážnosť situácie v oblasti zásobovania vodou, ktoré je prevádzané na radu oblastí. Pre účely tohto článku boli vybrané predovšetkým časti týkajúce sa vlastného hospodárenia s vodou - vynechaná bola napríklad poľnohospodárska stránka problematiky.

Európsky parlament

· s ohľadom na oznámenie Komisie zo dňa 18. júla 2007 o riešení problému nedostatku vody a sucha v Európskej únii (KOM(2007) 0414, ďalej len "oznámenie"),

· s ohľadom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES zo dňa 23. októbra 2000, ktorou sa stanoví rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (ďalej len: "rámcová smernica o vode") a s ohľadom na ďalšie správy a štúdie brané v úvahu konštatuje (vybrané len niektoré konštatovania):

A. vzhľadom k tomu, že problém sucha a nedostatku vody sa geograficky neobmedzuje na Európsku úniu, ale má medzinárodný dopad, a teda sa jedná o celosvetový problém; vzhľadom k tomu, že kvôli vode už prebiehajú medzinárodne konflikty a vzrastá nebezpečenstvo, že tieto konflikty budú stále častejšie

B. vzhľadom k tomu, že voda je nevyhnutná pre život a obecné blaho, a preto by nemala byť obmedzovaná iba na tovar;

C. vzhľadom k tomu, že nedostatok vody a sucho predstavujú závažný problém s rozsiahlymi socio-ekonomickými a environmentálnymi dopadmi na EU; vzhľadom k tomu, že celkové ekonomické straty EU v dôsledku sucha za posledných tridsať rokov sú odhadované na 100 miliárd EUR;

D. vzhľadom k tomu, že s nedostatkom vody a suchom sa už stretávajú rôzne oblasti EU, a že približne jedna pätina obyvateľov EU žije v krajinách, ktoré riešia tlak na vodné zdroje,

H. vzhľadom k tomu, že behom posledných tridsať rokov sa stále častejšie vyskytuje problém sucha a nedostatku vody, ktorý silí i na intenzite, a že túto situáciu takmer zhorší zmena klímy, lebo v jej dôsledku dôjde na území EU i mimo nej k nárastu extrémnych hydrologických javov, ktoré zrejme ovplyvnia kvalitu i kvantitu vodných zdrojov,

I. vzhľadom k tomu, že trendy v EU, pokiaľ ide o užívanie vody, nie sú udržateľné, lebo kvôli neúčinnému hospodáreniu sa 20 % vody vyplytvá,

P. vzhľadom k tomu, že nedostatok vody a sucho predstavujú zložitú environmentálnu otázku a ako také by mali byť riešené v úzkej spojitosti s ďalšími otázkami v oblasti životného prostredia a s prihliadnutím k nim,

V. vzhľadom k tomu, že štvrtá správa Komisie o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (KOM(2007)0273) označuje zmenu klímy, zvlášť sucho a nedostatok vody, za jednu z nových úloh s ďalekosiahlymi územnými dôsledkami, ktorý musí politika súdržnosti vyriešiť, pretože už postihla 11 % obyvateľstva a 17 % území EU,

... víta oznámenie Komisie a podporuje prvý navrhnutý súbor politických alternatív činnosti, ale ľutuje, že sa jeho pôsobnosť obmedzuje iba na EU a jednotlivé členské štáty; pripomína, že nedostatok vody a sucho predstavujú problém s medzinárodným dosahom, čo je treba pri prijímaní opatrení zohľadniť;

... žiada regionálne a miestne orgány, aby využívali rozsiahlych možností, ktoré im poskytujú štrukturálne fondy, a investovali do zdokonalenia či obnovy nastávajúcej infraštruktúry a technológií (predovšetkým v regiónoch, kde sa plytvá vodnými zdrojmi kvôli presakovaniu vodovodného potrubia), a to zvlášť do čistých technológií, ktoré napomáhajú racionálnemu využívaniu vody a môžu byť napojené na systém integrovaného riadenia vodných zdrojov (IRM); týmto spôsobom by bolo možné riešiť problém racionálneho využívania vody (v zmysle jej úspory a opätovného využitia) v priemyslových a poľnohospodárskych odvetviach i v domácnostiach;

... víta skutočnosť, že sa Komisia v snahe riešiť nedostatok vody a sucho zameriava predovšetkým na úspory vody; v tejto súvislosti nalieha na Komisiu, aby zabezpečila, aby využívanie štrukturálnych fondov nebolo s týmto prioritným zámerom v rozpore, aby medzi kritériá, ktoré musia projekty spĺňať, zaradila udržateľné riadenie vodných zdrojov, a aby sa predtým, než miestnym a regionálnym orgánom pridelí prostriedky zo štrukturálnych fondov, presvedčila o tom, či využívajú všetky opatrenia k úspornému hospodáreniu s vodou a či postupujú v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o vode;

... vyzýva EU, aby podporovala technológie, predávania osvedčených postupov a inovácie, ktoré sú menej náročné na spotrebu vody a energie a usilujú o hospodárnejšie využívanie vody;

... vyzýva Komisiu, aby v záujme povzbudenia udržateľného využívania vody prípadne zvážila podporu siete miest, ktorá by slúžila k výmene osvedčených postupov, ako je napríklad opätovné využitie, úspory a hospodárnejšie využívanie vody, a k spoločnému prevádzaniu pilotných demonštračných projektov, pretože straty spôsobené presakovaním verejnej vodovodnej siete môžu v mestských centrách presahovať 50 %; vyzýva rovnako miestne orgány, aby opravili zastarané vodovodné siete;

... zdôrazňuje, že v EU by mohlo byť ušetrených 40 % spotrebovanej vody; v záujme hospodárnejšieho a udržateľnejšieho užívania vody žiada zavedenie konkrétnych opatrení a finančných ponúk; vyzýva rovnako, aby boli štandardne inštalované vodomery s cieľom povzbudiť jej úspory, opätovné využitie a hospodárne a racionálne využívanie; vymedzuje najviac zasiahnuté členské štáty, aby využili časť svojich štrukturálnych fondov na projekty usilujúce o lepšie využívanie a úspory vody; vyzýva správy povodí, aby previedli analýzu nákladov a prínosov u opatrení pre alternatívne vodohospodárstvo vo všetkých odvetviach;

... zdôrazňuje skutočnosť, že výroba biopalív zvýši dopyt po veľkom množstve vody, a že je treba dôkladne sledovať dopady používania biopalív a pravidelne hodnotiť politiku v oblasti biopalív na úrovni EU i jednotlivých štátov;

... upozorňuje, že hlavní užívatelia vody (napríklad elektrárne) vodu nespotrebovávajú, ale po použití vo svojich procesoch ju vypúšťajú späť do kolobehu vody; zdôrazňuje, že tým značne ovplyvňujú dostupnosť povrchovej vody, ekologické systémy a verejné zdravie, lebo zvyšujú teplotu vody; zdôrazňuje, že je treba vziať tieto dopady v úvahu;

... upozorňuje Komisiu na to, že účinnou politikou tvorby cien za vodu, ktorá by odrážala jej skutočnú hodnotu, môže povzbudiť spotrebiteľov k úspornejšiemu užívaniu vody;

... zastáva názor, že systém označovania výrobku z hľadiska spotreby vody, ktorý už existuje pre spotrebu energie, by bol vhodným nástrojom k dosiahnutiu udržateľnejšej spotreby vody; zdôrazňuje však, že by;

a. taký systém mal byť dobrovoľný a

b. mali byť zohľadnené nastávajúce označenia a systémy pre označovanie, aby spotrebitelia neboli zmätení veľkou mierou informácií;

... dôrazne žiada, aby sa kritériá racionálneho využívania vody stali, ak je to možné, súčasťou stavebných noriem pre budovy;

... vyzýva všetky zúčastnené strany, aby vypracovali dobrovoľný systém označovania udržateľného vodohospodárstva a vypracovali dobrovoľné programy úspory vody v rôznych hospodárskych odvetviach (napríklad v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu či spracovateľskom priemysle);

... zdôrazňuje, že účinná politika tvorby cien za vodu, ktorá by odrážala jej skutočnú hodnotu, môže povzbudiť spotrebiteľov k úspornejšiemu užívaniu vody;

... je toho názoru, že voda musí zostať verejným statkom a základným prvkom suverenity jednotlivých zemí, a že by mala byť všetkým dostupná za spravodlivú "sociálnu a ekologickú cenu", ktorá súčasne zohľadní zvlášť konkrétnu situáciu jednotlivých štátov, rôzne nastávajúce poľnohospodárske systémy a sociálne úlohy, ktoré poľnohospodárstvom hrajú;

... podporuje záväzok Komisie trvale zdôrazňovať na medzinárodnej úrovni problém sucha a nedostatku vody, zvlášť prostredníctvom Dohody OSN o boji proti rozširovaniu púšte a Rámcovej dohody OSN o zmene klímy;

... poveruje svojho predsedu, aby odovzdal toto uznesenie Rade a Komisii.

VYSVETĽUJÚCE PREHLÁSENIE

Voda je nevyhnutná pre celú spoločnosť. Ku svojmu životu ju potrebujú ľudia, zvieratá i rastliny a je rovnako nepostrádateľným zdrojom pre ekonomiku. Voda je však vzácnym prírodným zdrojom.

Jedným zo základných úloh ochrany životného prostredia je ochrana vodných zdrojov, vodných ekosystémov, pitnej vody či vody užívanej k osobnej hygiene. Ak má byť teda tento cenný zdroj účinne chránený, je potrebná koordinovaná akcia na úrovni EU. Behom posledných tridsať rokov sme stále častejšie svedkami extrémnych výkyvov počasia. V minulých rokoch spôsobili častejšie zrážky v niektorých častiach Európy povodne, zatiaľ čo iné oblasti sa stretali so suchom a teplým počasím. Kvôli zmene klímy, ktorá tieto výkyvy umocňuje, môžu 3,2 miliardy ľudí v budúcnosti čeliť nedostatku vody. EEA (Európska agentúra pre životné prostredie) v roku 2007 odhadovala, že tretina Európanov už žije v oblastiach, kde dodávky vody nepokrývajú dopyt.

V posledných tridsiatich rokoch vzrástli straty v dôsledku sucha na takmer 100 miliárd EUR.

Tromi hlavnými úlohami, ktorými by sa EU mala zaoberať sú: extenzívna, neudržateľná a neúčinná spotreba vody a v tom súvisiace plytvanie vodou, nedostatočná informovanosť o tejto problematike a absencie integrovaného prístupu k riešeniu otázky vodných zdrojov. Zmena klímy nie je jediným problémom, ktorému sa Európa musí postaviť. Navzdory siliacemu tlaku na vodné zdroje sa s vodou naďalej hospodári extenzívnym, neudržateľným a neúčinným spôsobom a jej spotreba rastie takmer dvakrát rýchlejšie než svetová populácia.

V samotnej Európe sa kvôli neúčinnému hospodáreniu plytvá najmenej 20 % vody.

Jedným zo spôsobov, ako riešiť tento problém, by bolo plné uplatňovanie rámcovej smernice o vode a jej ustanovení o cenách.

Ďalej sú potrebné investície do technológií s úspornou spotrebou vody. Pred obyčajným zvýšením dodávok vody by mali byť uprednostnené opatrenia zamerané na dopyt. Opatrenia zamerané na dodávku by mali byť zvážené až potom, čo budú vyčerpané možnosti, ktoré ponúka hospodárnejšie využívanie vody, lepšie riadenie dopytu a informovanosť.

Nedostatok vody by sa nemal riešiť prepravou vody na veľké vzdialenosti a otázka cezhraničného prívodu vody by mala zostať výlučne v kompetencii jednotlivých členských štátov.

Vzhľadom k závažnosti vznikajúceho problému je nedostatok údajov a absencie rozsiahlej informačnej kampane zarážajúci.

Vytvorenie návyku zameraných na zodpovedných, úsporné a účinné užívanie vody musí predchádzať aktívna informačná politika, do nej je treba zapojiť všetky subjekty pôsobiace vo vodohospodárstve.

Hlavné činnosti sa musia sústrediť na poskytovanie informácií, vzdelávanie a školenie.

Tejto úlohy sa možno zhostiť rôznymi spôsobmi. Označovanie, ako účinný spôsob cieleného informovania verejnosti o spotrebe vody a postupoch udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi predstavuje iba jednu z možností.

Je nutné, aby otázka vodných zdrojov bola zohľadnená vo všetkých oblastiach politík a aby bol pre jej riešenie vypracovaný vskutku integrovaný prístup. Do tohto procesu by mali byť zapojené orgány na všetkých politických úrovniach (vnútroštátnej, regionálnej a miestnej).

Rastúci nedostatok vody by mali zohľadniť všetky politiky i finančné nástroje EU. Problém sucha a nedostatku vody sa navyše geograficky neobmedzuje na Európsku úniu, ale má medzinárodné dôsledky. Kvôli vode sa už vedú medzinárodné konflikty a vzrastá nebezpečenstvo, že tieto konflikty budú stále častejšie. Pre riešenie sucha a nedostatku vody je teda nevyhnutné prijať komplexnejší prístup.

autor: Ing. Karel Plotěný

celý článok tu

Zdroj: Asio News 48/2009