Štát dá na rozvoj bývania o 19 miliónov eur viac

Z rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nasledujúcom roku podporia projekty za viac ako 164 miliónov eur. Prvýkrát budú v roku 2013 použité prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 11,5 mil. eur, a to na realizáciu podpory infraštruktúry bývania. Dnes a navyše hovorilo aj o tom, že fond sa bude viac zaoberať aj rizikovým profilom žiadateľov o podporu.

Rada Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) pod vedením jeho predsedu, ktorým je štátny tajomník MDVRR SR František Palko,  sa dnes na svojom prvom rokovaní od nástupu novej riaditeľky ŠFRB Dany Pištovej  zaoberala  rozpočtom na rok 2013 a  zmenou rozpočtu ŠFRB na rok 2012, ale aj aktuálnou situáciou v tejto inštitúcii.

Na rok 2013 sú naplánované príjmy vo výške 176 701 860 eur. Oproti roku 2012 bude rozpočet ŠFRB vyšší o 19 miliónov eur. Výdavky sú naplánované na úrovni 169 216 285 eur. Po prvý krát budú na podporu infraštruktúry bývania použité aj prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, a to z Regionálneho operačného programu a Operačného program Bratislavský kraj.  Na tento účel budú poskytnuté prostriedky vo výške 11,5 milióna eur.  Rozpočet ŠFRB musí ešte schváliť Národná rada Slovenskej republiky.

Rada ŠFRB sa na tomto zasadnutí zaoberala aj presunom peňazí medzi jednotlivými účelmi ich použitia. Z nevyčerpaných voľných zdrojov ŠFRB to tvorí vyše 7,2 milióna eur v prospech zatepľovania bytov a obnovy bytových budov. Dôvodom tejto zmeny je vyšší záujem o tie účely použitia prostriedkov fondu, ktoré by boli touto zmenou podporené. Viac peňazí v týchto oblastiach sa pozitívne prejaví v znižovaní spotreby tepla na vykurovanie, znižovaní emisií skleníkových plynov a vytvorí sa približne 260 nových pracovných miest. Predpokladáme, že za tieto peniaze sa obnoví 16 bytových domov so 715 bytovými jednotkami.

Rada ŠFRB sa zaoberala aj súčasnou situáciou v ŠFRB najmä z pohľadu rizikovosti úverov. V minulosti sa totiž neskúmal rizikový profil klientov, čo malo za následok nárast problémových úverov. V súčasnosti ŠFRB eviduje približne 1 500 úverov, ktoré majú viac ako tri splátky v omeškaní. V týchto prípadoch je vysoká pravdepodobnosť nesplácania úveru. Preto je dôležité, aby bola vypracovaná jednotná metodika posudzovania žiadostí o podporu, kde budú stanovené jasné postupy posúdenia rizika návratnosti.

„Chceme umožniť posudzovateľom podpôr vstup do Univerzálneho registra Plus SR, kde sú komplexné informácie o žiadateľoch podpory a všetkých subjektoch, ktoré vstupujú do procesu výstavby“, skonštatoval F. Palko. Zvýšená pozornosť bude venovaná aj vymáhaniu pohľadávok voči ŠFRB. Za slabé miesto spomínaná správa označila aj proces zabezpečovania agendy na úseku čerpania úverov, pretože túto časť úverového procesu zabezpečujú pracovníci stavebných úradov, ktorí nie sú v pracovno-právnom vzťahu so ŠFRB. Z tohto dôvodu chce ŠFRB túto agendu prevziať do vlastných rúk.

ŠFRB pripraví systémové opatrenia na monitorovanie rizika návratnosti úverov a analýzu delikvencie úverov.

Rada ŠFRB  je poradný orgán ministra dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja na tvorbu a použitie prostriedkov fondu. Predsedom rady je F. Palko, štátny tajomník MDVRR SR a je zložená so zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ZMOS-u, AZZZ SR a ŠFRB.

Martin Kóňa

hovorca

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=130885