TZB-info na zozname recenzovaných neimpaktovaných periodík

Portál TZB-info bol zaradený na zoznam recenzovaných neimpaktovaných periodík vydávaných v Českej republike. Zoznam recenzovaných neimpaktovaných periodík slúži k hodnoteniu výsledkov výskumu a vývoja, ktoré sú vykazované ako články v odbornom periodiku.

Zoznam recenzovaných neimpaktovaných periodík vydávaných v ČR zahrňuje periodiká, ktoré nemajú pridelený indikátor databázu WoS spoločnosti Thomson Scientific Impact Factor, ale spĺňajú náročné kritéria pre zaradenie do zoznamu recenzovaných neimpaktovaných periodík. Medzi tieto kritériá patrí recenzovanie odborných prác nezávislými oponentmi, určený rozsah odborných článkov v celom obsahu média atď.

Hodnotenie vedeckej činnosti sa riadi "metodikou hodnotenia výsledkov výskumných organizácií a hodnotením výsledkov ukončených programov (platné pre letá 2010 a 2011)" (Metodika) .

Bodové hodnotenie jednotlivých druhov výsledkov viď nasledujúcu tabuľku: Tabuľka

Kompletný zoznam recenzovaných neimpaktovaných periodík TU alebo na www.vyzkum.cz

celý článok tu

autor - redakce

zdroj: www.tzb-info.sk