Vnútorná kanalizácia rezidenčných projektov

Wavin AS predstavuje komplexný a moderný systém riešenia odhlučnenej gravitačnej vnútornej kanalizácie. Vďaka svojím vynikajúcim zvukovo izolačným vlastnostiam nachádza uplatnenie všade tam, kde je nevyhnutná zvýšená ochrana proti hluku.

Medzi najväčších narušiteľov kľudu a pohody, ktorí pôsobia nepriaznivo na psychickú a fyzickú rovnováhu človeka patrí nadmerný hluk. Ten môže vznikať mnohými spôsobmi, napr. hluk spätý s ľudskou činnosťou, ďalej činnosťou malých domácich spotrebičov alebo veľkých pracovných strojov. Opomenúť sa však nedá ani hluk vznikajúci prevádzkou a údržbou vnútorného kanalizačného systému. Práve hluk má svoj pôvod v užívaní sanitárnych zariadení, jeho následné šírenie príslušným odpadovým potrubím a jeho prípadná eliminácia predstavuje ťažisko predkladaného článku.

Podľa miesta svojho vzniku a hlavne podľa spôsobu svojho prenosu okolím rozoznávame dva základné typy šírenia hluku - hluk šíriaci sa vzduchom a hluk šíriaci sa hmotou. V systémoch pre odvod odpadových vôd vo vnútri budov sa vyskytujú oba uvedené spôsoby šírenia hluku. Šírenie hluku vzduchom je reprezentované hlukom, ktorý vzniká rýchlostným prietokom odpadovej vody vo vnútri kanalizačného potrubia. Hluk šíriaci sa hmotou (stenou potrubia) vzniká nárazmi odpadovej vody na stenu potrubia - zvlášť v miestach prudkých zmien smeru toku, čo sú napr. kolená, odbočky apod.

Problematika povolených hodnôt hluku, ktorý vzniká v súvislosti s prevádzkou vnútornej kanalizácie, nie je doposiaľ v ČR komplexne riešená žiadnou národnou normou, ani žiadnym záväzným predpisom. Z tohto dôvodu sa k posudzovaniu uvedenej problematiky v praxi bežne používajú normy zahraničné. V odborných kruhoch sú najviac uznávané, a tým pádom i najrozšírenejšie, nemecká norma DIN 4109 a smernice VDI 4100. Norma DIN 4109 je skôr všeobecnejšieho charakteru - predpisuje parametre zvukovej izolácie globálne pre oblasť pozemného staviteľstva. Smernica VDI 4100 už detailnejšie konkretizuje hodnoty povolených hlučností v závislosti od typu a účelu budovy. Pokiaľ sa iba okrajovo dotkneme konkrétnych dovolených hodnôt hluku, ktoré uvedené predpisy povoľujú, tak sa jedná o 30 dB v prípade DIN 4109 a 20 dB v prípade VDI 4100. Nakoľko si predkladaný článok berie za cieľ popísať súčasnú problematiku a trendy oboru vnútornej kanalizácie v objektoch určených k odpočinku, relaxácii a rekonvalescencii človeka, predstavujú vyššie prezentované hodnoty najprísnejšie medzné kritériá. Splnenie týchto kritérií zaručí vysoký komfort pre konečného užívateľa celého stavebného komplexu.

Pre lepšiu predstavu o tom, v akých hodnotách sa tu pohybujeme, sú v tab. 1 uvedené orientačné hodnoty hlukových intenzít pre vybrané životné situácie.

Splnenie uvedených protihlukových požiadaviek nebýva v praxi jednoduchou záležitosťou. Úspech je závislý na mnohých faktoroch, je to napr. materiál kanalizačného potrubia, inštalačné objímky, spôsob prevedenia inštalácie, vlastná koncepcia ukotvenia potrubia a pod. Súčasný trend pri výbere materiálu potrubia sa jednoznačne uberá smerom k používaniu moderných materiálov na báze rôznych molekulárnych modifikácií polypropylénu. Tradičné materiály, napr. štandardný polypropylén (známe HT potrubie), liatina, oceľ, sú už technicky prekonané a preto sa v zmienených projektoch rezidenčného charakteru už prakticky nepoužívajú.

Firma Wavin Ekoplastik s.r.o. predstavuje už po radu rokov renomovaného výrobcu a dodávateľa plastových vodovodných a kanalizačných potrubných systémov. Nie je tomu inak i v popisovanej problematike odhlučnenej vnútornej kanalizácie. Ku koncu roku 2005 sme uviedli na český trh odhlučnené kanalizačné potrubie pod názvom Wavin AS, s ktorým úspešne pôsobíme na trhu dodnes.

Wavin AS predstavuje komplexný a moderný systém riešenia odhlučnenej gravitačnej vnútornej kanalizácie. Vďaka svojim vynikajúcim zvukovým izolačným vlastnostiam nachádza uplatnenie všade tam, kde je nevyhnutná zvýšená ochrana proti hluku - ku zmieňovaným budovám nemocníc, sanatórií, hotela pridajme ešte kancelárske priestory, školské učebne a posluchárne, ďalej potom rodinné a bytové domy a mnoho ďalších aplikácií.

Systém Wavin AS je vyrábaný zo špeciálne, pre tieto účely, vyvinutého materiálu Astolan® (minerálne zosilnený PP; hustota 1,9 g/cm3; 4,1 kg/m pre DN/OD 110; modul pružnosti 3800 MPa; požiarnu odolnosť B2; farba svetlo šedá - RAL 7035), vďaka ktorému je schopný efektívne tlmiť hluk vznikajúci prevádzkou kanalizačného systému. Samozrejmosťou systému Wavin AS zostáva i vysoká teplotná (trvale 90 °C, krátkodobo až 95 °C) a chemická odolnosť (pH 2 až pH 12). Potrubie systému Wavin AS je vyrábané v širokej škále priemeru 56, 70, 90, 100, 125, 150, 200 mm a dĺžok od 150 mm do 3000 mm. Súčasťou systému je rozsiahly výrobný program tvaroviek, vrátane rôznych prechodov na iné materiály (HT, KG, PE apod.) a protipožiarnych manžiet. To všetko podtrhujú už tradičné výhody plastových potrubných systémov, ich hydraulická hladkosť, odolnosť proti korózii, nízka hmotnosť, ľahká montáž a nízke zriaďovacie náklady.Záverom tohto článku uveďme príklady niektorých referenčných stavieb realizovaných poslednou dobou, na ktorých bol použitý kanalizačný systém Wavin AS - Nový pavilón Spa rezort Strom života (súčasťou liečebného komplexu v Kúpeľoch Belohrad), Krajská nemocnica Liberec, hotel nh Praha Radlická, Albatross Golf Resort Vysoký Újezd u Prahy, dom pútnikov Trapistického kláštora v Poličanoch alebo Hotel Olympic Albion Karlovy Vary atď. Ďalej by sme mohli menovať nespočetné množstvo väčších či menších stavieb bytového, priemyslového a administratívneho charakteru po celej Českej republike.

celý článok tu

autor - Autor: Ing. Pavel Seidl  |  Organizácia: WAVIN Ekoplastik s.r.o.

zdroj: www.tzb-info.sk